Leen Van Tichelen

BASE

2015
ENG / NL
READ ↓

[ENG]

Art gene­ra­tes free­dom. It is the artist who is capa­ble of ven­tu­ring out of soci­e­ty, who takes the risk and leaps into the unknown world of the sub­con­scious. The artist does some­thing ano­ther would never do: he cre­a­tes an object in which he brings together the most spe­ci­al, rare and valu­a­ble desi­res, frus­tra­ti­ons, emo­ti­ons and thoughts. Then he slow­ly trans­fers it back to the world. Art is also more than this inter­per­so­nal and cul­tu­ral com­mu­ni­ca­ti­on. Art moves on the waves of con­stant rege­ne­ra­ti­ve pro­ces­ses: the artist cre­a­tes his own world — a micro­cosm in the macro­cosm. He even tries over and over to sur­pass himself herein. This strug­gle esca­la­tes into a series of works, for­ming an enti­re oeuvre.

The sto­ries and mes­sa­ges that seep in from the out­si­de world, func­ti­on as direct artis­tic sti­mu­li for Leen Van Tichelen. She nar­rows this infor­ma­ti­on to a per­so­nal sto­ry, which she then decom­po­ses, by her own abstract codes. An out­si­de world that is loa­ded with often nega­ti­ve mes­sa­ges and ima­ges requi­res an aes­the­tic cathar­sis. Van Tichelen’s pie­ces want to bring back some­thing beau­ti­ful into the world.

Leen Van Tichelen’s oeu­vre balan­ces on two extre­mes: on the one hand the­re are the dra­wings and pain­tings in dark ink sha­des, on the other hand the ligh­ter colors, the sil­ver and the instal­la­ti­ons that seem to (almost) lea­ve the wall and occu­py the sur­roun­ding spa­ce. The artist choo­ses deli­ca­te ele­ments: paper, tex­ti­les, wood. A kind of noble craft lies in the­se mate­ri­als that were pro­du­ced by natu­re but have been pro­ces­sed by man. The unin­hi­bi­ted com­bi­na­ti­on of paper chips, head pins, thread and pie­ces of cloth results in sur­pri­sing sha­pes and struc­tu­res. Both the works on paper — some­ti­mes fra­med, at other times atta­ched direct­ly to the wall — as well as the sculp­tu­ral instal­la­ti­ons appear orga­ni­cally, almost as ani­ma­te beings or objects that spread their wings and live their own lives.

The artist explo­res struc­tu­res and pat­terns, which she cre­a­tes herself or just ends up fin­ding, iso­la­ting or copying. Often, even the floor of her stu­dio — full of acci­den­tal splas­hes and scrat­ches — is recy­cled into new works. Van Tichelen rela­tes in a simi­lar way to the exhi­bi­ti­on spa­ce as she does to her stu­dio. Via in situ inter­ven­ti­ons she enga­ges in a direct dia­lo­gue with the pos­si­bi­li­ties and limita­ti­ons of the spa­ce. The objects are the­re­fo­re often mini­mal and modest, but fre­quent­ly reach from the floor to the cei­ling as well.

The artis­tic prac­ti­ce of Leen Van Tichelen is powe­red by a play­ful plea­su­re. The search over­laps the cre­a­ti­on. It just comes out of my body,” the artist would say, but she pre­fers demon­stra­ting it. The for­mal expe­ri­ments devel­op in series, a dili­gent play of adding and stac­king. Van Tichelen con­ti­nues until she has tested all pos­si­bi­li­ties. Van Tichelen’s oeu­vre unfolds as a bob­bin, a spool of undis­co­ver­ed esca­pa­des and adventures.

© Melanie Deboutte

[NL]

Kunst gene­reert vrij­heid. Het is de kun­ste­naar die bui­ten de maat­schap­pij kan en durft tre­den, die risico’s neemt en de sprong waagt naar een onbe­ken­de en onder­be­wus­te dimen­sie. De kun­ste­naar doet iets dat een ander nooit zou doen: hij cre­ëert een voor­werp waar­in hij de meest bij­zon­de­re, vreem­de en waar­de­vol­le ver­lan­gens, frus­tra­ties, emo­ties en gedach­ten samen­balt. Vervolgens brengt hij dit lang­zaam terug bin­nen in de wereld. Kunst is ech­ter ook meer dan dit inter­men­se­lijk en cul­tu­reel com­mu­ni­ce­ren. Kunst beweegt op de gol­ven van con­stan­te, rege­ne­ra­tie­ve wor­dings­pro­ces­sen: de kun­ste­naar cre­ëert een geheel eigen wereld — een micro­kos­mos in de macro­kos­mos. Hij tracht zich­zelf hier­in ook keer op keer te over­tref­fen. In het bes­te geval esca­leert dit in een aan­een­scha­ke­ling van wer­ken tot een oeuvre.

De ver­ha­len en berich­ten die uit de bui­ten­we­reld bin­nen­sij­pe­len, fun­ge­ren voor Leen Van Tichelen als direc­te artis­tie­ke prik­kels. Hieruit fil­tert ze een per­soon­lijk ver­haal dat ze ver­vol­gens ont­leedt vol­gens haar eigen abstrac­te codes. Een bui­ten­we­reld die over­la­den is met al te vaak nega­tie­ve berich­ten en beel­den vraagt om een cathar­sis, een esthe­ti­sche lou­te­ring. Via haar werk wil Van Tichelen iets moois terug­ge­ven aan de wereld.

Leen Van Tichelens oeu­vre balan­ceert op twee uiter­sten: ener­zijds zijn er de teke­nin­gen en schil­de­rij­en in don­ke­re inkt­tin­ten, ander­zijds de lich­te­re kleu­ren, het zil­ver en de instal­la­ties die de muur (bij­na) ver­la­ten en de ruim­te inne­men. De kun­ste­naar gaat aan de slag met deli­ca­te bouw­ste­nen: papier, tex­tiel, hout. Een soort nobe­le ambacht schuilt in deze mate­ri­a­len, die door de natuur gepro­du­ceerd maar door de mens bewerkt zijn. De onbe­van­gen com­bi­na­tie van snip­pers, kop­spel­den, garen en lap­pen stof leidt tot ver­ras­sen­de vor­men en struc­tu­ren. Zowel de wer­ken op papier — soms inge­ka­derd, soms recht­streeks op de muur beves­tigd — als de sculp­tu­ra­le instal­la­ties ver­schij­nen op orga­ni­sche wij­ze in de ruim­te, haast als wezens of beziel­de voor­wer­pen die hun papie­ren vleu­gels uit­slaan en een eigen leven leiden. 

De kun­ste­naar gaat op zoek naar struc­tu­ren en patro­nen die ze zelf schept of gewoon vindt, iso­leert of kopi­eert. Vaak wordt zelfs de vloer van haar ate­lier — vol toe­val­li­ge spet­ters en kras­sen — deel van haar werk, en recy­cleert ze er stuk­ken van in nieu­we wer­ken. Van Tichelen ver­houdt zich op dezelf­de manier tot de ten­toon­stel­lings­ruim­te als tot haar ate­lier. Via in situ ingre­pen gaat ze een direc­te dia­loog aan met de moge­lijk­he­den en beper­kin­gen van de ruim­te, waar­door de objec­ten soms mini­maal en beschei­den zijn, maar vaak ook van de vloer tot aan het pla­fond reiken.

De artis­tie­ke prak­tijk van Leen Van Tichelen wordt aan­ge­dre­ven door een speels genoe­gen. Het zoe­ken staat gelijk aan het maken. Het komt gewoon uit mijn lijf,” zou de kun­ste­naar je zeg­gen, maar ze toont het je lie­ver. De vor­me­lij­ke expe­ri­men­ten komen tot stand in reek­sen, een naar­stig spel van toe­voe­gen en sta­pe­len. Van Tichelen gaat door tot ze alle moge­lijk­he­den heeft uit­ge­test. Op die manier ont­spint Van Tichelens oeu­vre zich zowaar als een bobijn, een klos vol onont­dek­te uit­spat­tin­gen en avonturen.

© Melanie Deboutte